Standartinės informacijos formos

Standartinės informacijos formos

STANDARTINĖS INFORMACIJOS TEIKIMO FORMA, KAI SUDAROMA ORGANIZUOTA TURISTINIŲ PASLAUGŲ SUTARTIS SU KELIONIŲ ORGANIZATORIUMI Join UP! Baltic SIA

Ši forma yra privaloma kelionių organizatoriui ir jo organizuojamų kelionių pardavimo agentui, teikiant ikisutartinę standartinę informaciją, kai turistas įsigyja organizuotą turistinę kelionę.

Šioje formoje nurodyta ikisutartinė standartinė informacija pateikiama kelionių organizatoriaus JOIN UP! BALTIC svetainėse joinup.lt, joinup.lv, joinup.ee, kuomet organizuota turistinė kelionė sudaroma nuotoliniu būdu (internetu) arba parduodama tiesiogiai turistui.

Formoje pateikiama informacija atitinka 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/ EEB, I priedo A, B, C dalyse nurodytų formų turinį.

STANDARTINĖS INFORMACIJOS FORMA

Jums siūlomas turizmo paslaugų derinys yra organizuota turistinė kelionė, kaip ji yra apibrėžta 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/ EEB (toliau – Direktyva (ES) 2015/2302).

Jūs galėsite naudotis visomis ES teisės aktuose numatytomis teisėmis, kurios taikomos organizuotoms turistinėms kelionėms.

Kelionių organizatorius JOIN UP! BALTIC bus visiškai atsakingas už tinkamą visos organizuotos turistinės kelionės vykdymą.

Kelionių organizatorius JOIN UP! BALTIC turi reikiamą finansinę apsaugą, kad Jums būtų grąžinti už organizuotą turistinę kelionę sumokėti pinigai ir, kai transporto paslaugos yra įtrauktos į organizuotą turistinę kelionę, būtų užtikrintas Jūsų repatrijavimas (grąžinimas į pradinę išvykimo vietą) tuo atveju, jeigu kelionių organizatorius taptų nemokus.

 • Pagrindinės turistų teisės pagal Direktyvą (ES) 2015/2302:
 • Turistas turi gauti visą būtiną informaciją apie organizuotą turistinę kelionę prieš sudarant organizuotos turistinės kelionės sutartį.
 • Kelionių organizatorius atsako už tai, kad visos į sutartį įtrauktos kelionės paslaugos būtų suteiktos tinkamai.
 • Turistui nurodomas pagalbos telefono numeris arba kontaktinio centro duomenys, kuriais jis gali naudotis norėdamas susisiekti su kelionių organizatoriumi arba kelionių pardavimo agentu.
 • Turistas gali perleisti organizuotą turistinę kelionę kitam asmeniui deramai apie tai pranešęs, tačiau dėl to gali atsirasti papildomų išlaidų.
 • Organizuotos turistinės kelionės kaina turistui gali būti padidinta tik esant šioms aplinkybėms:
 • padidėja konkrečios išlaidos (padidėja turistų vežimo kaina dėl kuro ar kitų energijos šaltinių išlaidų, pasikeičia su į sutartį įtrauktų paslaugų susijusių mokesčių ar rinkliavų, kuriuos taiko tretieji asmenys, tiesiogiai nedalyvaujantys vykdant organizuotą turistinę kelionę, dydis, pasikeičia su organizuota turistine kelione susijusios valiutos keitimo kursas);
 • sutartyje yra aiškiai numatyta tokia konkrečių išlaidų padidėjimo galimybė;
 • apie tai turistas informuojamas likus ne mažiau kaip 20 dienų iki organizuotos turistinės kelionės pradžios.
 • Jeigu kaina padidėja daugiau nei 8 % bendros organizuotos turistinės kelionės kainos, turistas gali nutraukti sutartį. Jeigu kelionių organizatorius pasilieka teisę didinti kainą, turistas turi teisę į organizuotos turistinės kelionės kainos sumažinimą, jeigu sumažėja atitinkamos išlaidos.
 • Turistas gali nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio ir visiškai susigrąžinti bet kokias sumokėtas sumas, jeigu labai pakeičiami bet kurie esminiai organizuotos turistinės kelionės elementai, išskyrus kainą. Jeigu iki organizuotos turistinės kelionės pradžios už organizuotą turistinę kelionę atsakingas kelionių organizatorius organizuotą turistinę kelionę atšaukia, turistas tam tikrais atvejais turi teisę susigrąžinti sumokėtus pinigus ir teisę į žalos atlyginimą.
 • Turistas gali nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį iki organizuotos turistinės kelionės pradžios nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio išimtinėmis aplinkybėmis, pavyzdžiui, jeigu kelionės tikslo vietoje esama rimtų saugumo problemų, galinčių padaryti poveikį organizuotai turistinei kelionei.
 • Turistas gali bet kuriuo metu iki organizuotos turistinės kelionės pradžios nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį sumokėjęs tinkamą ir pagrįstą sutarties nutraukimo mokestį.
 • Jeigu iki organizuotos turistinės kelionės pradžios esminės organizuotos turistinės kelionės paslaugos negali būti suteiktos taip, kaip susitarta, turistui be papildomų išlaidų turi būti pasiūlytos tinkamos alternatyvos. Turistas gali nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio, kai paslaugos nevykdomos pagal sutartį ir taip daromas didelis poveikis organizuotos turistinės kelionės vykdymui, o kelionių organizatorius neišsprendžia problemos.
 • Turistas turi teisę į kainos sumažinimą ir (arba) žalos atlyginimą, kai organizuotos turistinės kelionės paslaugos neteikiamos arba jos teikiamos netinkamai.
 • Jei turistui kyla sunkumų, kelionių organizatorius turi suteikti pagalbą.
 • Kelionių organizatoriaus nemokumo atveju turisto už organizuotą turistinę kelionę sumokėtos sumos bus grąžinamos. Jeigu kelionių organizatorius tampa nemokus prasidėjus kelionei, į kurią yra įtrauktos ir transporto paslaugos, garantuojamas turisto repatrijavimas.
 • Kelionių organizatorius JOIN UP! BALTIC pasirūpino apsauga nemokumo atveju apsidrausdama, draudimo sutarties Nr.753764119, AAS “BALTA”.
 • Turistas gali kreiptis į kompetentingą instituciją – Vartotojų teisių apsaugos centras Rīga, Brīvības iela 55, LV-1010, el.p. [email protected], tel. +371 65452554, jeigu dėl kelionių organizatoriaus nemokumo atsisakoma suteikti paslaugas.
 • "Kelionių organizatorius JOIN UP! BALTIC pasirūpino apsauga nemokumo atveju, apsidrausdama banko garantija Nr. 14012GR/242, AS „Reģionālā investīciju banka".

Direktyvą (ES) 2015/2302 galima rasti: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302

logo-up icon