Kuponai

Kuponai

NAUDOJIMOSI „JOIN UP BALTIC“ KUPONU SĄLYGOS


1. SĄVOKOS

Kuponas – asmeninis, neatnaujinamas, specialios formos kuponas ar kitokios formos informacijos laikmena, turinti unikalų identifikavimo numerį, kuri gali būti naudojama kaip negrynųjų pinigų mokėjimo priemonė ir kuri suteikia kupono turėtojui teisę mokėti už „SIA Join Up Baltic“, registracijos numeris 50203351701 (toliau – „Join Up Baltic“), kelionių paslaugą.

Galiojimo laikotarpis – laikotarpis, per kurį galima susimokėti Kuponu už „Join Up Baltic“ organizuojamas kelionės paslaugas. Paslaugų kuponas galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo išdavimo dienos. Galiojimo pabaigos data nurodyta kupone.

Kupono gavėjas- Kupono gavėjas gali būti tik fizinis asmuo, kurio vardas ir pavardė nurodyti Kupone.

Nominali vertė – vertė eurais, nurodyta Kupone.

Taisyklės ir sąlygos – šios Kupono naudojimo sąlygos yra privalomos visiems Kupono gavėjams.


2. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Taisyklėse ir sąlygose nustatyta “Join Up Baltic“ išduoto Kupono naudojimo tvarka. Taisyklės ir sąlygos yra privalomos visiems Kupono gavėjams.

2.2. Gaudamas Kuponą, Kupono gavėjas sutinka su taisyklėmis ir nuostatomis. Kupono gavimas patvirtina, kad Kupono gavėjas perskaitė Kupono naudojimo sąlygas, visiškai su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

2.3. Kupone turi būti nurodyta ši informacija: Kupono gavėjo vardas ir pavardė, Kupono identifikavimo numeris (nurodytas skaičiais, raidėmis ir/ar grafiniais kodais), Kupono nominali vertė, galiojimo laikotarpis, kita informacija, reikalinga tinkamai informuoti Kupono gavėją apie Kupono naudojimo sąlygas.

2.4. Kuponas įsigalioja ir gali būti naudojamas nuo jo išdavimo Kupono gavėjui momento.

2.5. Įsigydamas Kuponą, Kupono gavėjas patvirtina, kad susipažino su Latvijos Respublikos įstatymu dėl pinigų plovimo prevencijos ir supranta, kad Join Up Baltic turi teisę kreiptis į kompetentingas valdžios institucijas su prašymu identifikuoti Kupono gavėją, jei yra pagrindas “Join Up Baltic“ manyti, kad Kupono gavėjas ketina atlikti ar atliko įtartiną finansinę operaciją. „Join Up Baltic“ taip pat turi teisę prašyti pateiktį dokumentus Kupono gavėjo tapatybei patvirtinti, kad būtų galima identifikuoti Kupono gavėją prieš jam Kuponu sumokant už „Join Up Baltic“ kelionių paslaugą.

2.6. Atsižvelgiant į Kupono gavėjo privatumą, informacija apie Kupono gavėją nėra renkama, išskyrus atvejus, kai prieš mokant už paslaugas būtina identifikuoti Kupono gavėją, tačiau tokios informacijos taip pat gali būti prašoma, jei to reikalauja norminiai aktai, ir Kupono gavėjas privalo ją pateikti.


3. KUPONO GAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Kupono gavėjas neturi teisės perduoti Kupono tretiesiems asmenims.

3.2. Kupono gavėjas gali būti tik fizinis asmuo, kurio vardas ir pavardė nurodyti Kupone. Kupono gavėjas įgyja visas Kupono gavėjo teises ir įsipareigojimus nuo Kupono išdavimo momento.

3.3. Kupono gavėjas turi teisę atsiskaityti Kuponu už Join Up Baltic kelionių paslaugas Kupono galiojimo laikotarpiu, jei pirkimo suma neviršija Kupono nominalios vertės.

3.4. Nuo Kupono išdavimo momento Kupono gavėjas yra asmeniškai atsakingas už Kupono saugumą. Kupono gavėjas prisiima atsakomybę už Kupono praradimą ar galimą sunaikinimą nuo to momento, kai Kuponas išduodamas Kupono gavėjui pagal Kupono išdavimo sąlygas.

3.5. Kupono gavėjas privalo iš karto po to, kai gauna Kuponą, patikrinti Kupone nurodytą informaciją, įskaitant nominalią vertę. Jei Kupono gavėjas randa neatitikimų, Kupono gavėjas privalo nedelsdamas apie tai pranešti „Join Up Baltic“ atstovui. Kilus ginčui dėl Kupono nominalios vertės, pirmenybė teikiama nominaliajai vertei, nurodytai Kupono patvirtinimo el. laiške.


4. ATSISKAITYMAS KUPONU ĮSIGYJANT „JOIN UP BALTIC“ KELIONIŲ PASLAUGAS

4.1. Kuponą galima naudoti atsiskaitant tik už „Join Up Baltic“ teikiamas paslaugas. Jei pirminė kelionių paslauga buvo įsigyta per kelionių agentūrą, Kuponą privaloma panaudoti per tą pačią kelionių agentūrą, per kurią buvo įsigyta pirminė kelionė, prieš tai iš anksto susisiekus su šia kelionių agentūra arba susisiekus su „Join Up Baltic“ atstovu el. paštu: [email protected] arba tel. +370 5 2320230.

4.2. Atsiskaitymas už paslaugas Kuponu galimas tik susisiekus su kelionių agentūra, jei kelionių paslauga buvo įsigyta kelionių agentūroje, arba susisiekus su „Join Up Baltic“ atstovu iš anksto telefonu: +370 5 2320230 arba el. paštu: [email protected]

4.3. Kuponą galima panaudoti tik vieną kartą. Kupono negalima iškeisti į piniginį ekvivalentą.

4.4. “Join Up Baltic“ gali nepriimti Kupono, kaip apmokėjimo formos, apmokėjimui už kelionės paslaugas, jei Kupono galiojimo laikas pasibaigęs, jis sugadintas – neįmanoma perskaityti/pamatyti Kupono identifikavimo numerio, Kupono gavėjo vardo/pavardės, Kuponu nori naudotis asmuo, kurio vardas ir pavardė nėra nurodyti Kupone, arba jei yra pagrįsta priežastis įtarti, kad Kuponas yra padirbtas. Toks Kuponas yra anuliuojamos ir negali būti pakeistas kitu Kuponu.

4.5. Jei įsigytos „Join Up Baltic“ kelionių paslaugos kaina yra didesnė už Kupono nominaliąją vertę, trūkstamą pinigų sumą sumoka Kupono gavėjas.

4.6. Jei įsigytos „Join Up Baltic“ kelionių paslaugos kaina yra mažesnė už Kupono nominalią vertę, Kupono gavėjui šis skirtumas negrąžinamas.

4.7. Panaudotas Kuponas negali būti atšauktas. Nominali Kupono vertė negrąžinama.

4.8. Pasibaigus Kupono galiojimo laikotarpiui, Kuponas automatiškai anuliuojamas, o nepanaudota nominalios vertės suma negrąžinama.

4.9. Praradus Kuponą, jis neatnaujinamas ir jo nominali vertė nebus grąžinta.

4.10. Kuponas nekeičiamas.

4.11. Jei Kupono gavėjas pažeidė šias Sąlygas ir (arba) atliko veiksmus, kurie gali būti laikomi tyčine „Join Up Baltic“ žala, Kuponas bus anuliuotas, o jo nominali vertė nebus grąžinta. „Join Up Baltic“ pasilieka teisę pranešti apie tokią veiklą teisėsaugos institucijoms.


5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Bet kokias pretenzijas dėl Kupono naudojimo ar atsiskaitymo, Kupono gavėjas turi pateikti raštu tiesiogiai „Join Up Baltic“, nurodydamas pareiškėjo vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją, Kupono identifikavimo numerį, kelionės paslaugų pirkimo operacijų duomenis arba pareiškėjo ginčijamus duomenis, pretenziją pagrindžiančius faktus ir aplinkybes.

5.2. Pretenzijos dėl Kupono turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Kupono įsigijimo/išdavimo dienos arba ginčijamos situacijos atsiradimo momento.

5.3. Pretenzijos dėl Kupono panaudojimo ar įsigijimo pateikiamos raštu [email protected] arba registracijos adresu Join Up Baltic, Vienibas gatvė 109, Ryga, Latvija, LV-1058. Pretenzijos peržiūrimos ir argumentuotas atsakymas pateikiamas per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo jų gavimo.

5.4. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, kilę dėl Kuponų ar šių Sąlygų nuostatų, sprendžiami abipusių derybų būdu, tačiau jei šalys nesutaria per 60 (šešiasdešimt) dienų, ginčas sprendžiamas Latvijos Respublikos teisme pagal Latvijos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

5.5. Šios taisyklės ir sąlygos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

5.6. Informaciją apie Kuponus galima rasti „Join Up Baltic“ tinklalapyje joinup.lt, taip pat paskambinus į „Join Up Baltic“ biurą telefonu +370 5 2320230 ar susisiekus el. paštu: [email protected].

logo-up icon